Счетоводни услуги

Оперативно счетоводство:

 • Счетоводна отчетност съгласно Националните(НСС) и Международните(МСС) счетоводни стандарти.
 • Месечно изготвяне и представяне в данъчна служба на справки, декларации и данни по ЗДДС.
 • Годишни отчети по ЗКПО.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни счетоводни документи за разплащания с бюджета.
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети към Национален Статистически Институт.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни задължения и вземания към и от чуждестранни лица съгласно валутния закон.
 • Изготвяне на декларации по Интрастат.

Междинни финансови отчети:

 • Междинни финансови отчети по НСС (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК)
 • Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала)
 • Изготвяне на  справки по форма зададена от клиента.

Годишно счетоводно приключване:

 • Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети.
 • Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.
 • Представителство при проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети и Консолидирани Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

Труд и работна заплата:

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори.
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати.
 • Изготвяне на трудови договори.
 • Изготвяне на документи за прекратяване на договори със служители.
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски.
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.
 • Отчитане на разходите по отдели и по отдели и проекти.
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

Регистрации:

 • Регистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС.
 • Комисия за защита на личните данни.
 • Агенция по финансово разузнаване.
 • Други

 

Share

BulgarianEnglishRussian